​Zapewniamy:

  • Edukację w oparciu o pedagogikę Marii Montessori, Janusza Korczaka, metod porozumienia bez przemoc oraz metody projektów. 

  • Profesjonalną opiekę, edukację i wychowanie dzieci w wieku od 8 miesięcy do 3 lat  w warunkach zbliżonych do warunków domowych. 

  • Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze przygotowujące do przedszkola, realizowane w formie zabaw i zajęć z nauczycielami, zgodne z programem żłobka.

  • Do zajęć dydaktycznych oraz zabaw wykorzystujemy metody pracy chustą klanzy, metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, polisensorykę, bajkoterapię, metodę projektów, pedagogikę zabawy. 

  • zajęcia z języka angielskiego

  • ​zajęcia umuzykalniające - Gordonki

  • zajęcia z logopedii

  • ​zajęcia sensoryczne, plastyczne i kulinarne 

  • ​Stałą opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, troszczącej się o harmonijny rozwój dziecka, odpowiednią pielęgnację i edukację

Misja i cel:

​​

Żłobek Sezamkowo to przede wszystkim miejsce bezpieczne i ciepłe. Naszym celem jest nie tylko sprawowanie należytej opieki nad dziećmi, ale również zapewnienie im warunków do pełnego

i optymalnego rozwoju i nauki. ​

Wiemy, że oprócz opieki i wychowania bardzo ważna w tym okresie jest również edukacja

dziecka, rozumiana, jako proces poznawania, doświadczania i ciągłego działania. Dzieci

w wieku 0-3 lata uczą się najwięcej i najszybciej, już nigdy w naszym życiu nie będziemy

rozwijali się w takim tempie. Ze względu na ogromną chłonność mózgu i naturalną chęć do nauki proponujemy już od najmłodszych lat zajęcia z języka angielskiego, zajęcia umuzykalniające, logopedię oraz zajęcia artystyczne i ruchowe. Naszym celem jest rozwijanie dzieci we wszystkich ważnych dla nich aspektach.

Sale są dostosowane do wieku dzieci, wyposażone w certyfikowane urządzenia i zabawki. Wnętrza są specjalnie projektowane pod kątem rozwoju najmłodszych i inspirowane pomocami stosowanymi przez Marię Montessori.  Dzieci bawią się i uczą w wybranych przez siebie kącikach tematycznych. 

Każde dziecko jest wyjątkowe i niepowtarzalne i jako takie jest traktowane. Są ciekawe świata, ufne w stosunku do dorosłych, radosne, aktywne, twórcze, mające silną potrzebę niezależności i samodzielności, uczą się i wyrażają swoją odrębność, swoje zdania, sprawdzają możliwości i zdobywane codziennie nowe umiejętności. W Sezamkowie rozwijamy i podtrzymujemy naturalne cechy osobowościowe każdego dziecka, cenimy ich indywidualność i podmiotowość.  Jednocześnie proponujemy aktywności  rozwijające inne sfery, pobudzające zainteresowania, uczące umiejętności społecznych, reagowania na sytuacje przykre, aż w reszcie przygotowujące do pierwszych kroków w przedszkolu.